Giới thiệu bao bao

  • Đã xem 65

Giáo dục

  • 2012 - 2016
    Đại học Công nghiệp Việt Trì

    Đại Học

    Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học Tốt nghiệp loại Khá

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0