Giám đốc kinh doanh

Full time trong Kinh doanh
  • Hà Nội, Số 15 lô 5A Trung Yên 6 Yên Hòa Cầu Giấy
  • Lương: 30 ₫ - 50 ₫ / Tháng
  • 2 Ứng tuyển
  • Lượt xem(s) 184
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 120148
  • Cấp bậc Giám đốc
  • Kinh nghiệm 5 Năm+
  • Giới tính Nam & Nữ
  • Học Vấn Đại học
  • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Chi tiết tin tuyển dụng

1.Tham mưu
1.1 Chức năng R&D:
– Lập và xây dựng kế hoạch, chiến lược Kinh doanh của công ty (Địa bàn, sản phẩm, khách hàng,…)
– Nghiên cứu sản phẩm mới – Đưa ra Kịch bản/Kế hoạch về đóng gói sản phẩm, phát triển sản phẩm.
– Nghiên cứu thông tin thị trường (Sản phẩm, ngành,…). Dự báo, cập nhật các thông tin trên và tham mưu cho BLĐ.
1.2 Tham mưu với BGĐ về các thông tin thị trường liên quan đến sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh để có những biện pháp phòng ngừa rủi ro từ thị trường.
1.3 Tham mưu về công việc nội bộ
– Tham mưu, chuẩn hóa các hệ thống, quy trình vận hành, biểu mẫu, báo cáo của hoạt động phòng Kinh doanh.
– Tham mưu Quản lý nguồn lực (chuyên gia)
1.4 Tham mưu kế hoạch về nhận diện và định vị thương hiệu.
2.Thực thi
2.1 Thực thi chức năng R&D:
– Lên kế hoạch, chiến lược Kinh doanh của công ty (Địa bàn, sản phẩm, khách hàng,…)
– Lên Báo cáo nghiên cứu sản phẩm mới và thông tin thị trường.
2.2 Lập kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động để đạt được kế hoạch.
2.3 Cập nhật và thông báo các rủi ro trong (Tài chính, sản phẩm, thị trường, Khách hàng, Đối thú cạnh tranh,…).
2.4 Thực thi công việc nội bộ
– Tham gia góp ý, chỉnh sửa, chuẩn hóa các hệ thống, quy trình vận hành, biểu mẫu, báo cáo của Hoạt động Kinh doanh.
– Tham gia quản lý đội chuyên gia theo thẩm quyền và phân công.
2.5 Lên kế hoạch về nhận diện và định vị thương hiệu
2.6 Phát triển Khách hàng mới – Chăm sóc Khách hàng cũ
2.7 Đàm phán Hợp đồng/ Khách hàng
2.8 Tổ chức Kênh phân phối (Chương trinh bán, Chính sách bán,…)
3.Báo cáo
– Báo cáo công việc thực hiện trong từng giai đoạn (về tiến độ, lộ trình công việc theo thời vụ, do BLĐ giao và bám sát với BLĐ).
– Định kỳ: Ngày – tuần – tháng – quý – năm.
3.2 Báo cáo chuyên môn
– Báo cáo nghiên cứu thị trường
– Báo cáo Kết quả Kinh doanh
– Báo cáo khách hàng

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích