(HN2346) Production Control Staff

Full time trong Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Hà Nội, KCN Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội ( có xe đưa đón)
 • Hạn Ứng Tuyển : 28/02/2024
 • Lương: 15 ₫ - 18 ₫ / Tháng
 • 1 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 83
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 125499
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nam
 • Học Vấn Đại học
 • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Chi tiết tin tuyển dụng

Production Planning/ Kế hoạch sản xuất:
+ Issue daily production plan based on monthly production schedule/ Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày
dựa trên kế hoạch sản xuất hàng tháng.
+ Coordinate with the warehouse material to ensure enough raw materials for the daily production plan /
Phối hợp với kho nguyên vật liệu để đảm bảo đủ nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất hàng ngày.
+ Update production progress and adjust the plan if necessary/ Cập nhật tiến độ sản xuất và điều chỉnh kế
hoạch nếu cần thiết
Software deployment/ Triển khai phần mềm:
+ Supervise software implementation of relevant departments/ Giám sát việc triển khai phần mềm của các
bộ phận liên quan.
+ Train workers to use the software/ Đào tạo công nhân sử dụng phần mềm.
Inventory control / Kiểm soát hàng tồn kho
+ Monitor and update inventory daily and monthly / Theo dõi và cập nhật tồn kho hàng ngày, hàng tháng
+ Control semi goods and slow-moving goods. Coordinate with relevant departments to handle it/ Kiểm
soát hàng bán, hàng chậm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý.
Logistics & warehouse control
+ Monitor daily delivery progress/ Theo dõi tiến độ giao hàng hàng ngày.
+ Monitor delivery workers' work compliance/ Giám sát việc tuân thủ công việc của nhân viên giao hàng
+ Safety, 5S / An toàn, 5S

Các công việc khác bạn có thể thích